Wishes in Chinese

Happy New Year Wishes in Chinese

Chinese Pinyin Translation 新年到了,最想做的是回到您的身边,最想看的是您的笑脸,最想听的是您的唠叨,最想说的是:祝您一生平安。 Xīnnián dàole, zuì xiǎng zuò de shì huí dào nín de shēnbiān, zuì xiǎng kàn de shì nín de xiàoliǎn, zuì xiǎng tīng de shì nín de láo dāo, zuì xiǎng shuō de shì: Zhù nín yīshēng píng’ān. The new year is here, what I want to do most is to […]

Happy New Year Wishes in Chinese Read More »

​Happy Women’s Day Wishes in Chinese (妇女节快乐祝福语)

Chinese Pinyin Translation 三八节祝您幸福阳光永远照耀、美丽鲜花永远开放、自信乐观永不变老、美好爱情永远不变。好运相伴永不分离。祝您过一个幸福的妇女节。 Sānbā jié zhù nín xìngfú yángguāng yǒngyuǎn zhàoyào, měilì xiānhuā yǒngyuǎn kāifàng, zìxìn lèguān yǒng bù biàn lǎo, měihǎo àiqíng yǒngyuǎn bù biàn. Hǎo yùn xiāngbàn yǒng bù fēnlí. Zhù nínguò yīgè xìngfú de fùnǚ jié. On the March 8th, I wish you happiness, the sun will always shine, beautiful flowers

​Happy Women’s Day Wishes in Chinese (妇女节快乐祝福语) Read More »

Happy Valentine Day Wishes in Chinese (情人节祝福语)

Chinese Pinyin Translation 爱情一张永远旋转的唱片,爱情是一面永远不老的容颜;我迷在这唱片里,醉在这容颜中;愿我们的爱情永远长生,亲爱的,情人节快乐! Àiqíng yī zhāng yǒngyuǎn xuánzhuǎn de chàngpiàn, àiqíng shì yīmiàn yǒngyuǎn bùlǎo de róngyán; wǒ mí zài zhè chàngpiàn lǐ, zuì zài zhè róngyán zhōng; yuàn wǒmen de àiqíng yǒngyuǎn chángshēng, qīn’ài de, qíngrén jié kuàilè! Love is a record that rotates forever, love is a face that never gets old;

Happy Valentine Day Wishes in Chinese (情人节祝福语) Read More »

Happy Birthday Wishes in Chinese

Chinese Pinyin Translation 我诚挚的生日祝福,情深意重,祝你在未来的一年里,心想事成! Wǒ chéngzhì de shēngrì zhùfú, qíng shēnyì zhòng, zhù nǐ zài wèilái de yī nián lǐ, xīn xiǎng shì chéng! My heartiest birthday greetings to you, a feeling much warmer than anybody can know. Best wishes for everything your heart desire in the year. 祝你幸福,愿你快乐,庆祝今天你来到这个世上。在生命航程新的一年中,愿幸运时时与你相伴! Zhù nǐ xìngfú, yuàn nǐ kuàilè,

Happy Birthday Wishes in Chinese Read More »